DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Membres Grup Antropologia Social (308 SGR 2014)

jesus_sanz


Jesús Sanz Abad


Doctor en Antropologia Social per la Universitat Rovira i Virgili amb una tesi sobre les estratègies econòmiques en l'ús de les remeses de la migració equatoriana a Espanya. Llicenciat en Història (UCM) i Sociologia (UNED), i Diplomat en Treball Social. És autor de diferents publicacions, ponències i comunicacions en l'àrea de les migracions, la metodologia d'investigació i l'antropologia urbana. Les seves línies d'investigació estan relacionades amb les remeses, les estratègies econòmiques de la migració, les migracions transnacionals i l'antropologia econòmica.

 

 

Títol i abstract de la tesi


ENTRE “CUMPLIR” Y “HACER COSAS”. ESTRATEGIAS ECONÓMICAS Y SIMBOLISMO EN EL USO DE LAS REMESAS DE LA MIGRACIÓN ECUATORIANA EN ESPAÑA

 

Abstract de la tesi

 

Les remeses estan assolint una gran importància a nivell mundial, a causa del seu espectacular augment. Aquest increment ha suscitat un gran interès per part dels governs i institucions supranacionals, encara que a diferència d'altres temàtiques àmpliament tractades en els estudis sobre migracions com la inserció en les societats de destí o de les relacions interètniques, només recentment les remeses han suscitat l'interès d'investigadors/es i acadèmics/ques. Ha estat, especialment, amb el paradigma transnacional emergent i el seu èmfasi als vincles existents entre les societats d'origen i destí, quan s'ha generat l'atenció com l'exemple de vincle material en el context transnacional.

Gran part de les feines realitzades sobre les trameses de diners han abordat la vessant econòmica del fenomen on ha predominat freqüentment un enfocament macroeconòmic, dominat per dades estadístiques, que cerca estimar la magnitud de les remeses, així com analitzar la finalitat a què es destinen. En moltes ocasions, aquests treballs desvinculen les remeses de les dimensions socials que aquestes presenten en els espais socials transnacionals, tot amagant la importància que revesteixen per als diferents actors, i fent invisibles qüestions com l'afecte, l'estatus o la cura. Igualment, són pocs els treballs que han abordat l'estudi de les remeses en el marc més ampli de les estratègies econòmiques que han seguit els migrants, i la seva relació amb l'espai cap on els migrants projecten la seva mobilitat social.

En aquesta tesi doctoral s'ha realitzat des d'una perspectiva etnogràfica , una anàlisi del paper que juguen les remeses en el marc de les estratègies que segueixen els migrants en la recerca de la seva mobilitat social. De la mateixa manera, s'analitzen alguns dels significats socials i culturals que les remeses tenen per als migrants i les seves famílies, a partir de l'estudi de la migració equatoriana a Espanya.

Per a això es parteix de l'anàlisi de 22 xarxes migratòries i, com a aportació principal metodològica, d'una tècnica d'investigació desenvolupada en el marc de la tesi anomenada migragrama amb la qual es pretén veure les relacions entre projecte migratori, estratègies econòmiques i tramesa de remeses. Igualment, en aquesta tesi s'aborden altres temes relacionats amb les remeses, com els imaginaris de migració o la relació entre la migració, remeses i desenvolupament.

Amb tot això, el marc de fons de tot aquest abordatge neix de la premissa que cal considerar les remeses com un procés econòmic que es troba encastat en processos socials i culturals més amplis , amb la intenció de mostrar la complexitat i varietat de factors que estan interrelacionats al voltant d'aquestes trameses. Factors, tots ells, que són necessaris per tenir en compte per una comprensió correcta d'aquest fenomen, i per no caure en una anàlisi que derivi en un economicisme reduccionista de la realitat.

 

 

Publicacions destacades


SANZ ABAD, Jesús (en prensa) “ La lógica del retorno frente a la lógica de la permanencia de la migración ecuatoriana en España: Reproducción social y estrategias económicas para la movilidad social en el contexto migratorio” , en

SANZ ABAD, Jesús (en prensa) “Remesas, migración y desarrollo: Elementos para el análisis desde una perspectiva crítica”,

SANZ ABAD, Jesús (2008) “Una propuesta de utilización del concepto de red social en el estudio de las estrategias económicas en el uso de las remesas de la migración ecuatoriana en España”, en LEIZAOLA, A., y HERNÁNDEZ, J.M. (2008): Miradas, encuentros y críticas antropológicas, San Sebastián, Ankulegi, Asociación Vasca de Antropología, pp.171-180 .

SANZ ABAD, Jesús (2008): ”Comerç alimentari, sobirania alimentària i consum responsable: alguns elements per a l´anàlisi (i l´acció…)”, Revista QVC, Barcelona, Publicacions de l´Abadia de Montserrat, número 232,pp. 9-30.

SANZ ABAD, Jesús (2006): "¿Quién va 'de compras'? Una aproximación comparativa sobre la desgenerización en dos espacios dedicados al comercio". A: Actas del XII Congreso Internacional de Estudiantes de Antropología.  Elx: Universidad Miguel Hernández. ISBN: 84-96297-44-6. Pp. 171-190.

SANZ ABAD, Jesús (2006): "Elementos pra el estudio de la represión franquista en Guadalajara. Análisis de fuentes existentes y revisión bibliográfica". A: X Encuentro de Historiadores del Valle del Henares. Elx: Instituto de Estudios Complutenses. ISBN: 84-88293-25-9. Pp. 345-358.

SANZ ABAD, Jesús (2006) “Pensando la ciudad”. Recensi ón sobre: CORDEIRO, Graça; BAPTISTA, Luis y COSTA, Antonio (org.) (2003) Etnografias Urbanas . Oeiras. Celta, en Revista de Antropolog ía Social , Vol. 15 2006, pp.474-480.

SANZ ABAD, Jesús (2005) “Ciudad, fiesta ritual e invención cultural: El Maratón de Cuentos de Guadalajara”, en AIBR, Revista electrónica nº 40 Marzo-Abril, 2005, pp. 1-18. Disponible en: www.plazamayor.net/antropologia/40mar/articulos/mar0504.pdf

 

 

Estades a l'estranger


- 1st International Conference of Young Urban Researchers.
CIES-ISCTE, Lisboa, juny 2007.

- Estada de recerca.
FLACSO Ecuador, juliol-setembre 2007.

- Estada de recerca.
FLACSO Ecuador, juliol-octubre 2006.

  Share

Biblioteca DAFITS

Romani, Oriol (1992). Drogodependientes: circuitos informales y procesos de integración social. Institut de Reinserció Social, IRES, Barcelona