DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Pla d'estudis

MIJS

 

Pla d'estudis del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat

 

Estructura curricular
 

El Màster s’estructura en tres grans mòduls:

 

Mòdul 1: Continguts interuniversitaris especialitzats (30 ECTS)

Assignatura 1: La joventut en l’era de la globalització (5 ECTS)
Coordinador: Carles Feixa
Lloc de realització: UdL

El concepte de joventut en una perspectiva històrica i transcultural. La joventut com a període vital i com a condició social. Anàlisi del canvi social derivat de la globalització sobre el fet juvenil en països centrals i perifèrics. Els moviments juvenils contemporanis.


Assignatura 2: Estudis i recerca sobre joventut (5 ECTS)
Coordinador: Joaquim Casal
Lloc de realització: UAB
Marc teòric dels estudis sobre joventut i opcions metodològiques a prendre des d’un angle multidisciplinari. Revisió dels marcs teòrics dominants i enfocament dels referents teòrics de la “transició” i de la joventut com a “procés”. Identificació d’estratègies de recerca, hipòtesis clau i exercicis de simulació per al disseny de recerca sobre joventut.


Assignatura 3: Polítiques i programes de joventut (5 ECTS)
Coordinació: Pere Soler
Lloc de realització: UdG
Coneixement de les polítiques públiques sobre joventut desplegades pels estats supranacionals i nacionals, i les corporacions locals. Disseny de plans i programes d’intervenció en joves, i anàlisi i discussió de les experiències i models principals d’intervenció en joventut.


Assignatura 4: Joventut, educació i participació (5 ECTS)
Coordinació: Jaume Trilla
Lloc de realització: UB
Organitzacions i serveis juvenils. Entitats juvenils i els joves en les entitats socioculturals. Els moviments educatius en el temps lliure. Els joves i les entitats juvenils en diferents espais i àmbits educatius, socials i culturals.


Assignatura 5: Joventut, consums i riscos (5 ECTS)
Coordinació: Oriol Romaní
Lloc de realització: URV
Els conceptes d’identitat i consum en les joventuts de les societats contemporànies. Els conceptes de salut i benestar des d’una perspectiva sociocultural. El cos com a “terreny de joc” de les identitats juvenils. Anàlisi de la gestió dels riscos. Actituds, comportaments, identitats i salut.


Assignatura 6: Joventut i comunicació (5 ECTS)
Coordinació: Mònica Figueras
Lloc de realització: UPF
Els mitjans de comunicació i les noves tecnologies en relació amb el treball amb joves. En un món juvenil marcat per la globalització i per la imatge, cal aprofundir sobre el fenomen mediàtic en aquestes quatre dimensions: els joves als mitjans de comunicació, les institucions de joves i la comunicació, el treball social i educatiu amb mitjans de comunicació, i les tecnologies de la informació i la comunicació.

 


Mòdul 2: Pràcticum (20 ECTS)
Mòdul transversal que vol acompanyar l’alumne al llarg del procés formatiu a partir d’un programa de tutories i espais per a la pràctica formativa en l’àmbit individual i en entorns reals d’aplicació dels coneixements adquirits. L’alumne pot escollir si vol centrar aquesta formació en l’estada de pràctiques o en el disseny d’un projecte de recerca. Ambdós casos s’entenen com a formacions transversals que han de permetre la reflexió i l’aplicació general de tots els coneixements adquirits. Per això es preveu també la presentació final d’un treball final de màster. Així mateix, aquest mòdul inclou un bloc introductori inicial per tal d’orientar convenientment els estudiants, unes visites d’estudi i la participació directa dels estudiants en unes jornades que s’organitzaran respecte del tema. Així, doncs, aquest mòdul inclou les assignatures següents:


Assignatura 7: Introducció a la joventut i societat (2 ECTS)
Coordinació: Pere Soler
Lloc de realització: UdG
Presentació dels continguts i l’organització del Màster. Introducció a la joventut i les polítiques de joventut.


Assignatura 8: Anàlisi de realitats juvenils (2 ECTS)
Aprofundeix en l’estudi de situacions juvenils concretes i proporciona el coneixement específic d’alguns dels principals serveis i programes que donen resposta a les necessitats i interessos d’aquests joves. S’estructura en forma de visites d’estudi a diferents contextos tant nacionals com internacionals.


Assignatura 9: Congrés Joventut i Societat (2 ECTS)
Participació directa en un acte tipus seminari, jornada o congrés, organitzat pel mateix màster. L’estudiant pot presentar i intercanviar continguts amb diversos ponents i conferenciants.


Assignatura 10: Pràctiques professionals (6 ECTS) (optativa)

Les pràctiques professionals es fan obligatòriament segons l’itinerari escollit. Tenen una durada de 150 hores en la modalitat aprenentatge-servei i suposen una estada de pràctiques en una entitat o institució vinculada al treball amb la joventut. Són pràctiques assimilables al treball propi d’un tècnic de joventut o de la figura professional centrada en la intervenció social en joves.


Assignatura 11: Pràctiques de recerca (6 ECTS) (optativa)
Les pràctiques de recerca es fan obligatòriament segons l’itinerari escollit. Tenen una durada de 150 hores i suposen una estada en un grup o institució de recerca especialitzat en temes de joventut.


Assignatura 12: Treball final de màster (8 ECTS)
Es tracta d’un treball original que cada estudiant ha d’elaborar i presentar davant una comissió d’avaluació constituïda a aquest efecte. El TFM consisteix en una assignatura obligatòria que pretén posar en joc les diferents competències assolides en la resta d’assignatures del Màster i evidenciar la capacitat de creació, síntesi i comunicació. Pot ser l’aprofundiment de la memòria realitzada en les pràctiques professionals o de recerca, sobre un nou tema d’interès per a l’alumne autoritzat pel tutor o bé un tema a escollir d’entre una llista de propostes que la direcció del Màster presenti.

 

Mòdul 3: Itinerari afí a cada universitat (10 ECTS)
Coordinació: segons la universitat escollida
Lloc de realització: segons la universitat escollida
Assignatures: segons l’oferta de cada universitat i l’aprovació del Consell del MIJS

 

Per a informació específica sobre les assignatures consulta l’apartat del pla d’estudis al web http://www.udg.edu/masterjoventut

  Share

Biblioteca DAFITS

Romani, Oriol (1992). Drogodependientes: circuitos informales y procesos de integración social. Institut de Reinserció Social, IRES, Barcelona