DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Publicacions Revista Arxiu d'Etnografia de Catalunya

Característiques i estructura de la Revista Arxiu d’Etnografia de Catalunya (normes de publicació)

 

 • Els articles podran estar escrits en català, castellà, anglès, francès, portuguès i italià.
 • El textos, originals i inèdits, es presentaran en suport informàtic o via correu electrònic (), preferiblement Word (.doc), a més d’una còpia en paper.
 • S’acompanyaran d’un abstract -tant en l’idioma original como en anglès- d’aproximadament 10 línies, així com d’un breu llistat de paraules clau per a facilitar la indexació de l’article.
 • La configuració de la pàgina ha de ser DIN A4 amb tots els marges de 2,5 cm.
 • Extensió: 8000 paraules per als articles (uns 20 fulls), 3000 per a les notes de recerca (uns 8 fulls) i 1000 per a les ressenyes (uns 3 fulls). Hauran d’anar numerades i incloure: notes (al peu) i bibliografia (al final del text).
 • El cos del text ha d’estar escrit en lletra Times New Roman (TNR), mida 12cpi, alineat a la dreta i a l’esquerra i amb un interlineat de 1,5cm. Els paràgrafs s’espaiaran i no s’introduirà sangria a l’inici.
 • Les notes també han d’estar escrites en lletra TNR, però amb una mida de 10cpi i interlineat senzill.
 • El títol anirà en majúscules i negreta i els títols dels diferents apartats: numerats en minúscules i negreta.
 • Les cites textuals aniran en el cos de text i no com a nota al peu, en lletra rodona i no cursiva i entre cometes. Si són més de quatre línies anirà com a paràgraf a part, també en cometes i lletra rodona, amb un cos de lletra TNR 10cpi, interlineat senzill i una sangria de 5 cm.
 • La bibliografia estarà ordenada alfabèticament i s’adaptarà als exemples següents:

                   *Llibre: Bourdieu, P. (2000) La dominación masculina. Barcelona: Anagrama.

                   *Article revista: Cohen, E. (1986) “Lovelorn Farangs:The Correspondence between Foreign Men and                                    Thai Girls” Anthropological Quarterly, 59 (3): 115-128.

                   *Capítol llibre: Agustín, L. M. (2003) “La industria del sexo, migrantes en Europa y prostitución”. En Guasch,O.                      y Viñuales, O. (eds.) Sexualidades. Diversidad y control social. Barcelona: Bellaterra. 259-277.

                   *En els documents que es poden trobar a Internet indicar, a més de la citació correcta, l’adreça sencera i                              la darrera data d’accés.

 • Les referències literals en el text es realitzaran així: (Bourdieu, 2000: 4) i només cognom i any (Cohen, 1986) en referències al text no literals.
 • Després del títol inicial ha d’aparèixer la informació de l’autoria: nom i cognoms de l’autor o autors, nom del màster o posició que ocupen i institució a la que pertanyen i correu electrònic, resum (en anglès i castellà) d’unes 200 paraules, cinc paraules clau.
 • Si l’article conté il·lustracions, han de tenir la qualitat suficient per a ser reproduïdes. Poden enviar-se en suport informàtic, en els formats més usuals (preferentment .jpg) i s’haurà d’indicar on posar-les.
 • Tot article que no acompleixi els requisits de format, de presentació, contingut o termini, seran retornats.
 • La decisió de consell es comunicarà a les i els autors el més aviat possible. En cas del vist i plau es podran suggerir eventuals millores.
 • Els autors seran els únics responsables del contingut de l’article en qüestió.

  Share

Biblioteca DAFITS

Romani, Oriol (1992). Drogodependientes: circuitos informales y procesos de integración social. Institut de Reinserció Social, IRES, Barcelona