DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Competències

 

Competències

 

Las competències d’un graduat en Treball Social són:

 

En l’àmbit de l’intervenció social, potenciar el desenvolupament, independència i autonomia de les persones per a facilitar l'enfortiment de les seves habilitats de relació interpersonal i millorar les seves condicions de vida.  Articular eficaçment en la intervenció diferents models i mètodes del Treball Social.  Analitzar els comportaments que representen un risc pel sistema client i elaborar estratègies de modificació d’aquests. Utilitzar la mediació com a estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa de conflictes. Estimular o  donar suport al desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats socials.  Orientar a persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats en l'anàlisi de les seves necessitats i en la presa de decisions. Un aspecte molt rellevant és  identificar situacions de risc i actuar preventivament en la seva resolució i finalment  defensar a les persones, famílies, grups, organitzacions,  comunitats i actuar en el seu nom si la situació ho requereix.

En l’àmbit de disseny i gestió de polítiques socials i serveis socials, conèixer en profunditat el marc normatiu dels serveis socials i de l’àmbit del benestar social; el sistema i l’estructura dels serveis social. El treball social gestiona i avalua les polítiques públiques, ha de dissenyar, implementar i avaluar  plans d'intervenció negociant la prestació de serveis amb les persones implicades. Realitzar investigació psicosocial aplicada per a analitzar situacions socials; estratègies per a la gestió i direcció d'entitats de benestar social.

En l’àmbit de la recerca, analitzar,  sistematitzar i fer recerca amb les fonts d’ informació que proporciona l'exercici professional amb la finalitat de crear noves estratègies que donin resposta a situacions socials emergents. Realitzar investigació psicosocial aplicada per a analitzar situacions socials.

En l’àmbit de la pràctica professional, desenvolupar estratègies de prevenció per a gestionar i minimitzar l'estrès i el risc derivat de l'exercici professional i reflexionar críticament sobre la pràctica professional utilitzant la supervisió social com a mitjà de respondre a les necessitats de desenvolupament professional.

  Share