DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Sortides professionals

 

Sortides Profesionals


Els treballadors socials poden exercir la seva professió en les diferents administracions públiques (central, autonòmica i local) i són  responsables de garantir la prestació d'aquest tipus de serveis als ciutadans i a les seves comunitats. És doncs en aquestes administracions, especialment en la local i autonòmica on tradicionalment es concreta majoritàriament l'exercici de la professió. Ara bé en l'actualitat la iniciativa privada ofereix grans possibilitats als graduats en  Treball social: les Organitzacions no governamentals, les associacions d'autoajuda. Finalment el sector mercantil, que sempre ha estat present, suposa un sector d'ocupació cada vegada més important per als treballadors socials.

 

Àmbits d'intervenció dels Treballadors Socials

El perfil professional desenvolupat pels treballadors socials abasta un conjunt d'àmbits d'intervenció.

Primer es fa una relació dels àmbits en els quals el treballador social té consolidada la seva presència – Serveis de Benestar Social –, seguit d'aquells camps nous que obren noves perspectives al quefer professional dels treballadors socials.


Serveis socials 

Serveis socials d'atenció social bàsica i primària. Dirigits a tota la població en general des dels serveis socials de base existents en tots els ajuntaments o comunitats.

 

 • Serveis d'atenció permanent per atendre emergències socials.
 • Serveis d'ajuda i atenció domiciliària.
 • Serveis socials especialitzats (atenció per col·lectius)
 • Serveis d'atenció a persones sense llar: serveis d'atenció al mig obert; centres d'acolliment i menjadors socials; albergs; formació i inserció soci-laboral.
 • Serveis d'atenció a persones majors: centres socials i clubs; associacionisme; centres de dia; centres residencials; atenció domiciliària; voluntariat.
 • Serveis d'atenció a infància i família: serveis de prevenció, diagnòstic i tractament per a la protecció de la infància i suport a la família; acolliment familiar i adopció; centres d'acolliment; centres residencials; centres oberts.
 • Serveis d'atenció a la dona: serveis d'informació i atenció psico-social per a la dona; atenció social d'urgència per a dones víctimes de violència domèstica; cases d'acolliment; suport per a la formació i la inserció socio-laboral; associacionisme i grups d'autoajuda.
 • Serveis d'atenció a persones amb discapacitat: serveis d'assessorament, valoració i informació de recursos; serveis d'atenció precoç; serveis de diagnòstic, tractament i rehabilitació; formació i inserció socio-laboral; associacionisme de persones afectades i de familiars o grups sensibilitzats; voluntariat; pisos protegits; defensa i tutela dels béns de persones amb incapacitat.
 • Serveis d'acolliment i atenció social a immigrants i refugiats.Salut

 • Centres de salut o serveis d'atenció primària de salut
 • Serveis d'atenció socio-sanitària domiciliària a malalts amb patologies cròniques i terminals 
 • Hospitals generals. Maternals. Hospitals infantils.
 • Centres socio-sanitaris: atenció socio-sanitària a pacients crònics i terminals; unitats de cures pal·liatives.
 • Serveis de salut mental: serveis de prevenció, diagnòstic i tractament infantil i d'adults; hospital de dia; centres de dia; pisos protegits; inserció soci-laboral; unitats de tractament de pacients en fase aguda; centres residencials per a pacients crònics; associacionisme de persones afectades, de familiars i altres grups; serveis d'atenció a persones amb demències i trastorns neurològics degeneratius.
 • Serveis d'atenció a les drogodependències: serveis d'atenció (informació, prevenció, diagnòstic i tractament) a les drogodependències; comunitats terapèutiques; centres de rehabilitació i de reinserció social i laboral.

Dins del tercer sector, existeix un ampli ventall d'associacions i organitzacions sense ànim de lucre que treballen amb les persones que sofreixen malalties diverses i les seves famílies, malalties que afecten els vincles socials i la qualitat de vida de les persones: cuidadors de malalts amb alzheimer i altres demències, malalts de càncer, afectats per processos de trasplantament, SIDA, etcètera.Educació

 • Educació reglada: serveis d'assessorament psico-pedagògic i social als equips dels centres escolars i instituts d'ensenyament secundari; mediació escolar i familiar; centres d'educació especial per a alumnes amb necessitats especials; associacionisme en l'àmbit escolar; detecció i tractament de l'absentisme escolar.
 • Educació no reglada: escoles-taller i altres iniciatives orientades a compensar dèficits socioeducatius; serveis d'atenció a primera infància, especialment amb famílies que requereixin suport psico-social.Justícia

 • Justícia juvenil: serveis tècnics d'assessorament psico-social al jutge; mediació amb la víctima; programes de seguiment de mesures al mig obert; centres d'internament de menors infractors; mediació familiar; inserció socio-laboral.
 • Jutjats: serveis d'assessorament tècnic als jutges; mediació familiar; programes de seguiment de mesures penals alternatives a la presó; atenció a la víctima.
 •  Institucions penitenciàries: comissions d'assistència social penitenciària; programes específics de tractament de determinats delictes, drogodependències, agressions sexuals,etc; programes d'atenció matern-infantil per a recluses amb fills a la presó; seguiment i control de presos en llibertat condicional; serveis de reinserció socioaboral.


Empresa

 • Atenció i prestacions socials als treballadors de determinades empreses que compten amb aquest servei.


Habitatge

 • Programes de promoció, estudi i adjudicació d'habitatges de protecció social; dinamització comunitària de barris de nova construcció o en procés de remodelació; planificació urbana.


Tercer sector

 • Àmbit en expansió integrat per organitzacions i entitats sense ànim de lucre que treballen contra l'exclusió social amb programes preventius, assistencials, formatius, d'inserció social i laboral a nivell local, desenvolupant en molts casos també programes de cooperació internacional.
 •  Formació i assessorament tècnic
 • Formació d'estudiants de treball social; formació permanent; suport tècnic

 

Nous àmbits d'intervenció dels treballadors socials


Existeix també un ventall d'àmbits, que a diferència dels quals s'han descrit, els podem considerar com a àmbits nous d'actuació del/la treballador/a social, en la mesura que trobem a aquests professionals i que són reconeguts des de la pròpia professió com a tals.

 • Planificació estratègica de serveis de benestar
 • Anàlisi i desenvolupament organizacional
 • Gestió i direcció de serveis i equipaments socials.
 • Supervisió de professionals
 • Assessorament en polítiques de benestar social
 • Marqueting social
 • Comunicació i imatge en relació amb temes socials
 • Atenció a situacions de catàstrofes i/o d'emergències
 • Defensa dels drets humans
 • Cooperació i solidaritat internacional (projectes de desenvolupament)
 • Prevenció de riscos laborals
 • Mediació familiar
 • Counseling i Coaching
 • Mediació comunitària
 • Peritatge social

  Share