DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Arxiu d'Etnografia de Catalunya

Presentació de l'Arxiu d'Etnografia de Catalunya.


L'arxiu va néixer, cap al 1977, de la necessitat d'emmagatzemar els materials etnogràfics que s'anaven generant a partir dels treballs d'investigació que realitzaven els alumnes en el marc del Departament. Per racionalitzar aquesta tasca, a partir del curs 80-81 es van elaborar un seguit de guies de treball (d'acord amb unes línies d'investigació a les quals em referiré después) que poguessin facilitar la tasca a aquells que encara no estaven formats en els mètodes i tècniques de camp. Les guies eren instruments indispensables per a organitzar sistemàticament les campanyes de recollida de dades i classificar els materials provinents de fonts diverses i de persones que treballaven materials semblants. En principi la recollida es feia guiada una mica pel sentit comú, fins que l'any 1993 la Generalitat de Catalunya ens va concedir el projecte de documentació que va derivar en la confecció d'un catàleg informatitzat de materials generals i un altre l'any 1995 per a la catalogació de les històries de vida que molts treballs contenien. Aquest projectes els vam portar a terme la Neus Brussossa i jo mateixa i entre d'altres coses va permetre un coneixement dels materials dipositats per facilitar-ne la seva consulta, en principi restringida als investigadors membres del Departament. Vam poder fer aquest treball de documentació i catalogació per que feia alguns anys que s'havien deixat d'utilitzar les guies de treball, per tant les recerques ja no s'incloïen de manera col·lectiva dins de cap gran línia d'investigació.

El Campus Catalunya ens ha comportat un canvi d'ubicació qualitatiu en molts aspectes i pel que fa a l'Arxiu d'Etnografia de Catalunya un salt importantíssim ja que estem sis nivells per sobre del que estàvem, tenim llum natural i un espai net i polivalent. El trasllat dels materials ha suposat també una important feina d'ordenació i catalogació de la qual s'han encarregat la Neus Jàvega, Judit Gamundi, Gemma Miquel i Carmen Sanjurjo, sempre amb l'ajut imprescindible del tècnic Pedro Marta. La seva feina ha consistit a re-col·locar cada treball en carpetes noves, extraient els elements d'enquadernació que podien danyar-lo, i posteriorment van etiquetar a partir del catàleg existent que s'havia realitzat anys enrere.

Pel que fa a les fotografies, a partir de les primeres tasques d'extracció del material i catalogació prèvia, la Neus i la Judit es varen adonar de la importància de crear un fons fotogràfic a partir de les fotos que s'incorporaven als treballs. Evidentment, la major part de fotografies no tenen la composició artística especial del fotògraf professional, sinó el moment que captaren que exalta la màxima de l'antropòleg; "vaig estar allí". Són imatges quotidianes, d'espais naturals alguns avui desapareguts, d'oficis inexistents actualment, festes i tradicions, ermites i rituals...en definitiva, survivals, que evoquen a unes formes de vida d'un passat que malgrat semblar-nos proper va desapareixent al ritme dels processos globals i canviants que marquen la inèrcia del motor de les societats actuals. El fons fotogràfic està format de quasi bé 3000 fotografies que varen ser catalogades d'acord amb els grans temes establerts per a la catalogació dels treballs. Cada fotografia guarda el número del treball de referència i cadascuna conté la informació que apareixia en la seva ubicació inicial.

Per tant a l'actualitat formen part de la documentació de l'Arxiu d'Etnografia de Catalunya els següents blocs:

- Els treballs d'investigació, estudis o buidatges documentals.
- Guies de treball, models d'enquesta, impresos de fitxes i, en general, tot tipus de material o instruments per a la investigació.
- Materials gràfics: fotografies, diapositives, plànols i mapes.

Respecte als treballs d'investigació les quasi 2.150 referències s'emmarquen geogràficament en les comarques tarragonines i s'han classificat segons l'ordre alfabètic d'autors i llistat de matèries d'acord amb les grans línies d'investigació (que hem anomenat grups temàtics) que s'han treballat en el marc del Departament:

- Familia i vida quotidiana. Inclou: estudis de parentiu, sociabilitat, assistència, etc.
- Processos migratoris i identitat social. Inclou etnografies que relaten la migració interna cap a Catalunya.
- Marginació. Inclou estudis fonamentalment biogràfics sobre delinqüència, discapacitats, drogoaddicció, homosexualitat, prostitució, mendicitat, racisme, vellesa...
- Medicina. Inclou etnografies sobre automedicació, medicina popular, curanderisme, malalties, institucions sanitàries, etc.
- Religiositats. Inclou etnografies sobre sectes, sobre l'experiència religiosa ordinària, treballs sobre parròquies així com també sobre ermites i santuaris.
- Treball, economia i societat. Inclou treballs etnogràfics sobre tecnologia agrària, cicles de conreu, fires i mercat, l'explotació pagesa familiar, oficis tradicionals, masies, alimentació i monografies de comunitat
- Biografies. Inclou el Banc de Memòria Biogràfica així com també aquelles històries de vida incloses en els àmbits de família, migracions i marginació.
- Diversos fons, com el buidatge de l'Arxiu Històric de Vila-rodona i els procedents de recerques concretes més recents, i, de moment, no consultables.

Tots els documents van ser buidats seguint un model de fitxa informatitzada que conté dues parts ben diferenciades: una part descriptiva de la qual formen part aquells camps que descriuen i ubiquen físicament el document (número de registre, número d'arxivador i grup temàtic) i una part analítica que és pròpiament un buidatge del document (títol, autor, material d'acompanyament i àmbit geogràfic). I és d'aquesta manera que es troben en fer la cerca de la pàgina web del Departament. Es pot fer la cerca dels documents en línia tot i que la seva consulta física de moment segueix restringida al públic en general i només es permesa als investigadors que així ho sol·licitin.

file icon pdf NORMES_BASIQUES_CONSULTA_PRESTEC.pdf

file icon pdf SollicitudConsulta.pdf                                                                        Share

Biblioteca DAFITS

Romani, Oriol (1992). Drogodependientes: circuitos informales y procesos de integración social. Institut de Reinserció Social, IRES, Barcelona