DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Màster en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social
MAUMIS
Localidad y país: Tarragona, España

Máster Oficial en Antropología Urbana, Migraciones e Intervención Social
Universidad Rovira i Virgili

[Ir a enlace oficial -->]

Dípticos 

català español
 file icon pdf DIPTIC-MAUMIS-cat-2017.pdf file icon pdf DIPTIC-MAUMIS-cast-2017.pdf

 

ANTROPOLOGIA URBANA, MIGRACIONS I INTERVENCIÓ SOCIAL

(MA URBAN ANTHROPOLOGY, MIGRATIONS AND SOCIAL INTERVENTION)

MÀSTER OFICIAL SEMIPRESENCIAL DE 90 ECTS

Els àmbits d’interès d’aquest màster són els entorns socials urbans, les migracions, la diversitat cultural i la intervenció social. Es tracta d’àmbits en expansió que demanen la formació de professionals experts en l’anàlisi de la seva complexitat i en l’elaboració de propostes d’intervenció que permeten comprendre i resoldre alguns dels reptes de les societats actuals.

La crisi està estenent les situacions de desigualtat i d’exclusió social, a la vegada què s’afebleix i transforma la societat del benestar. Els efectes són immediats i a llarg termini i requereixen de professionals capacitats per analitzar, planificar i intervenir sobre els nous escenaris socials.

 

MÀSTER OFICIAL EN ANTROPOLOGIA URBANA,

MIGRACIONS I INTERVENCIÓ SOCIAL

Modalitat: Semipresencial

Principals objectius formatius del màster:

• Reconèixer les aproximacions teòriques i metodològiques sobre les ciutats, les migracions, la construcció de la ciutadania i els models d’intervenció social.

• Capacitar els estudiants per comprendre, analitzar i intervenir en els diversos fenòmens relacionats amb les migracions i amb la vida social i cultural pròpia de la societat urbana, en el context de la seva pluralitat, les seves dinàmiques i constants

transformacions.

• Assumir la complexitat inherent a aquests fenòmens, des d’un nucli teòric i metodològic procedent de l’Antropologia i el Treball Social, amb orientació interdisciplinària i d’intervenció social.

 

Possibles àmbits laborals dels futurs titulats:

• Diagnosi social i planificació urbana

• Relacions interculturals, migracions i diversitat cultural

• Desenvolupament i cooperació internacional

• Intervenció en l’àmbit dels serveis personals, socials i sanitaris, investigació aplicada i assessoria

• Docència i investigació bàsica

 

Requisits d’accés:

• Titulats universitaris de grau, llicenciats o diplomats

• Conèixer alguna de les llengües en què s’imparteix el màster. També es considerarà un mèrit el domini d’una llengua estrangera

Horari:

De 16 a 20 h. dos dies a la setmana

18 hores de presencialitat per cada assignatura

de 6 crèdits

Idiomes en què s’imparteix: Català i castellà

Campus:

Campus Catalunya. Av. Catalunya, 35.

43002 Tarragona

Accés al doctorat:

El màster té continuïtat en els estudis de doctorat en Antropologia i Comunicació que s’oferten des del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social i des del Departament d’Estudis de Comunicació de la URV.

 

PLA D’ESTUDIS

Els alumnes cursaran 90 crèdits per a l’obtenció del títol de màster.

Les assignatures es ditribueixen en tres quatrimestres:

 

 

PRIMER I SEGON QUATRIMESTRE (60 ECTS)

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES (42 ECTS)

MATÈRIA: MODELS I MÈTODE D’INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ URBANA

Ciutats i Metròpolis contemporànies

6 ECTS

OB

Migracions i multiculturalitat

6

OB

Societat del benestar i polítiques socials

6

OB

Conflicte social, participació i mediació

6

OB

Estudis de cas

6

OB

Mètode etnogràfic i tècniques d’investigació urbana

6

OB

Taller de demografia

6

OB 

ASSIGNATURES OPTATIVES (18 ECTS) A TRIAR ENTRE:

MATÈRIA: ANTROPOLOGIA URBANA

Història i teoria de l’Antropologia Urbana

6 ECTS

OP

Movimients socials transnacionals

6

OP

Postindustralisme, globalització i societat del risc

6

OP

Gènere, sexualitat i amor a la societat urbana globalitzada

6

OP 

MATÈRIA: MIGRACIONS I DIVERSITAT CULTURAL

Migracions contemporànies: contextos i lògiques

6 ECTS

OP

Polítiques públiques en migracions i diversitat cultural

6

OP

Marc jurídic de les migracions

6

OP

 

MATÈRIA: INTERVENCIÓ SOCIAL

Contextos i espais d’intervenció emergents

6 ECTS

OP

Tercer Sector i participació social

6

OP

Sistematització de pràctiques per a la investigació i la intervenció

6

OP 

TERCER QUATRIMESTRE (30 ECTS) 

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES (6 ECTS)

MATÈRIA: MODELS I MÈTODE D’INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ URBANA

Metodologies d’intervenció en l’àmbit urbà

6 ECTS

OB

ASSIGNATURES OPTATIVES (12 ECTS) A TRIAR ENTRE:

MATÈRIA: ANTROPOLOGIA URBANA

Polítiques urbanes, patrimoni i turisme

6 ECTS

OP

Ciutat, oci i esport

6

OP

MATÈRIA: MIGRACIONS I DIVERSITAT CULTURAL

Economia política del transnacionalisme i codesenvolupament

6 ECTS

OP

Projectes migratoris transnacionals: gènere, família i generacions

6

OP

MATÈRIA: INTERVENCIÓ SOCIAL

Programes i polítiques d’inclusió social

6 ECTS

OP

Pràctiques professionalitzadores

6

OP 

TREBALL DE FI DE MÀSTER (12 ECTS, OB) 

INFORMACIÓ:

http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/antropologia-urbana/

CONTACTE ACADÈMIC (COORDINADORA):

Dra. Yolanda Bodoque Puerta

Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social

Campus Catalunya. Despatx 3.18

Tel: +34 977 559 592 i +34 977 559 748

Fax: +34 977 299 468

 

CONTACTE ADMINISTRATIU:

Secretaria de Gestió Acadèmica del Campus Catalunya

http://www.urv.cat/gestio_academica/SGACC/index.html

Tel. +34 977 297 000

A/e:

INTERNATIONAL CENTER (ESTUDIANTS INTERNACIONALS):

Avinguda Països Catalans, 17-19

43007 Tarragona SPAIN

Tel. +34 977 55 81 29

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres: de 09.00h a 13.00h.

 

INFORMACIÓ SOBRE BEQUES I AJUTS:

Aquest Màster disposa de beques que financen l’import de la matrícula i

beques quadrimestrals de “Suport al professorat” (Assistent Docent).

També s’obrirà una convocatòria de beques (URV-AUIP) pels estudiants

internacionals. Podeu trobar la informació de les convocatòries a:

http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/informacio-economica/beques-edpd/#BEQUES_U

Tel.: +34 977 558 476

 

PREINSCRIPCIÓ:

El procés de preinscripció s’obre de març a maig, de juny a juliol i,

en cas de quedar places vacants, es reobre a principis de setembre.

http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/admissio/

  Share

Biblioteca DAFITS

Romani, Oriol (1992). Drogodependientes: circuitos informales y procesos de integración social. Institut de Reinserció Social, IRES, Barcelona