DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Quadre assignatures

Quadre d’assignatures

 

Els alumnes cursaran 240 crèdits per a l’obtenció del títol de Grau. Totes les assignatures de la titulació s’ofereixen en la modalitat virtual seguint la metodologia de la UOC i utilitzant el campus UOC. Es destaquen en color vermell aquelles assignatures que també s’ofereixen en modalitat semipresencial.   Aquestes assignatures inclouen un total de 12 hores de classes presencials i tutories individualitzades també presencials que tindran lloc al campus Catalunya de la URV a Tarragona.

 

Primer curs

1er semestre

Assignatura                                                                             Crèdits                 Tipus

Introducció a l’Antropologia                                                         6                 Formació bàsica

Geografia Humana                                                                        6                 Formació bàsica

Fonaments de la Història                                                               6                 Formació bàsica

Competències en TIC en les ciències humanes i socials                   6                 Formació bàsica

Evolució Humana i Cultura                                                           6                   Obligatòria

 

2on semestre

Pensament filosòfic i científic contemporani                                      6              Formació bàsica

Sociologia                                                                                      6              Formació bàsica

Anglès I                                                                                         6              Formació bàsica

Etnografia                                                                                      6              Formació bàsica

Història de l’Antropologia I                                                              6                   Obligatòria

 

Segon curs

 

1er semestre

Assignatura                                                                             Crèdits                 Tipus

Història de l’Antropologia II                                                         6              Obligatòria

Antropologia biològica                                                                6              Obligatòria

Evolució Humana                                                                        6              Obligatòria

Noves tecnologies aplicades a les ciències humanes                       6              Obligatòria

Anglès II                                                                                     6              Formació bàsica

 

2on semestre

Arqueologia del quaternari                                                         6              Obligatòria

Cultura material                                                                          6              Obligatòria

Lingüística General                                                                      6              Formació bàsica

Estadística                                                                                   6              Obligatòria

Mètodes i tècniques etnogràfiques                                                6              Obligatòria

 

Tercer curs

 

1er semestre

Menció d’Antropologia Social i Cultural (ASC)

Assignatura                                                                             Crèdits                 Tipus

Antropologia del parentiu                                                           6                        OB / OP (1)

Antropologia política                                                                  6                        OB / OP (1)

Antropologia de la religió                                                           6                        OB / OP (1)

Antropologia econòmica                                                            6                        OB / OP (1)

Optativa 1                                                                                 6                        Optativa (3)

 

Menció d’Evolució Humana (EH)

Prehistòria                                                                                    6                        OB / OP (2)
Etno-arqueologia                                                                          6                        OB / OP (2)

Paleoecologia humana                                                                   6                        OB / OP (2)

Patrimoni Arqueològic                                                                   6                        OB / OP (2)

Optativa 1                                                                                     6                        Optativa (3)

 

2on semestre

Menció d’Antropologia Social i Cultural (ASC)

Antropologia urbana                                                                      6                   OB / OP (1)

Comunicació i cultura                                                                     6                   OB / OP (1)

Antropologia mèdica                                                                       6                   OB / OP (1)

Optativa 2                                                                                      6                     Optativa (3)

Optativa 3                                                                                      6                     Optativa (3)

 

Menció d’Evolució Humana (EH)

Epistemologia de l’ evolució                                                          6                        OB / OP (2)

Genètica                                                                                       6                        OB / OP (2)

Metodologia arqueológica                                                             6                        OB / OP (2)

Optativa 2                                                                                    6                        Optativa (3)  

Optativa 3                                                                                    6                        Optativa (3)

 

Quart curs

 

1er semestre

Assignatura                                                                             Crèdits                 Tipus

Treball Final de Grau                                                                        6                      Obligatòria

Seminari disseny de Recerca                                                             6                      Obligatòria

Optativa 1                                                                                        6                       Optativa (3)

Optativa 2                                                                                        6                       Optativa (3)

Optativa 3                                                                                        6                       Optativa (3)

 

2on semestre

Treball Final de Grau                                                                         6                       Obligatòria

Optativa 1                                                                                        6                       Optativa (3)

Optativa 2                                                                                        6                       Optativa (3)

Optativa 3                                                                                        6                       Optativa (3)

Optativa 4                                                                                        6                       Optativa (3)

 

 

 

 

(1) Obligatòria per la Menció Antropologia Social i Cultural / Optativa per la Menció Evolució Humana.

 (2) Obligatòria per la Menció Evolució Humana / Optativa per la Menció Antropologia Social i Cultural.

 (3)Veure taula d’optatives.

 

Taula d’Assignatures Optatives:

 

Generals (per a les dues mencions)

 

- Antropologia del cos, els sentits i les emocions

-Gènere i sexualitat

-Migracions i processos transnacionals

-Antropologia dels Media

-Patrimoni cultural

-Antropologia de l’alimentació

-Arqueologia del comportament simbòlic

-Ciència i tecnologia en la societat contemporània

-Simbolisme i cognició

-Antropologia forense

-Pràctiques de laboratori i de camp*

-Pràctiques externes*


Per a la Menció Antropologia Social i Cultural:

 

Prehistòria

Etnoarqueologia

Paleoecologia Humana

Patrimoni Arqueològic

Epistemologia de l’Evolució

Genètica

Metodologia Arqueològica

 

Per a la Menció Evolució Humana:

 

Antropologia del parentiu

Antropologia política

Antropologia de la religió

Antropologia econòmica

Antropologia urbana

Comunicació i cultura

Antropologia mèdica

 

 

* Les assignatures optatives de pràctiques només s’ofereixen en modalitat semipresencial i no virtual.

 

  Share