DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Requisits acadèmics d'accés

Requisits acadèmics d'accés

Accés al grau
Requisits acadèmics d'accés

 

Es permetrà l'accés a estudis universitaris de grau als estudiants que reuneixin els requisits marcats per l'article 14 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials:
• Batxillerat o equivalent més PAU.
• Acreditació de la UNED conforme es disposa de l'accés a estudis universitaris espanyols.
• Títol de tècnic especialista o tècnic superior de la formació professional (CFGS/MP3/FPII).
• Prova d'accés per a més grans de 25 o més grans de 45 anys.
• Via d'accés per a més grans de 40 anys (per a persones que poden aportar experiència professional prèvia en competències de la titulació a la qual es vol accedir).
• Títol universitari oficial espanyol.
• Títol universitari oficial de països subscrits a l'EEES.
• Homologació de títols d'educació superior de països aliens a l'EEES al títol universitari oficial espanyol corresponent.
• Homologació d'estudis estrangers, en la mateixa branca de coneixement, de països aliens a l'EEES als estudis universitaris espanyols parcials.

  Share