DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Fulletó promocional CAE

Fulletó CAE - Grau d'Antropologia i Evolució Humana URV-UOC


 

Fulletó informatiu del centre (pdf)Antropologia i evolució i humana

El grau d’Antropologia i Evolució Humana, elaborat conjuntament entre la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), està orientat a formar estudiants en els dos vessants del camp de l’antropologia: d’una banda, social i cultural i, de l’altra, evolució humana. S’ofereix en una doble modalitat: virtual i semipresencial. La modalitat virtual assegura a l’estudiant la possibilitat de cursar tot el grau a distància utilitzant el campus virtual de la UOC. El model semipresencial combina l’ensenyament virtual amb sessions presencials en determinades assignatures al campus Catalunya de la URV.

 


Aquest grau interuniversitari està pensat per a estudiants amb inquietuds de formació en aquests camps, i interessats a obtenir una capacitació en el coneixement i reconeixement de la diversitat sociocultural, en clau local, evolutiva i comparativa. El currículum formatiu inclou una visió holística de l’ésser humà, de manera que incorpora les aportacions de les diverses ciències naturals, humanes i socials en l’estudi dels orígens de la humanitat, la variabilitat humana i els comportaments socials a través del temps i l’espai. Amb això, es reprèn una concepció àmplia de l’antropologia que s’ha practicat especialment en els països d’influència anglosaxona i a Amèrica Llatina.

 

 

 

Principals objectius formatius del grau

Els objectius generals del grau són:

 1. Proporcionar la formació necessària per assolir un coneixement ampli de la diversitat humana, apreciar-ne la complexitat i la riquesa potencial com a expressió de la diversitat territorial, l’adaptació a l’entorn i el procés evolutiu.
 2. Proporcionar els coneixements teòrics, substantius i instrumentals que permetin desenvolupar l’estudi comparat de les societats i les cultures humanes amb dos enfocaments necessaris, un d’etnogràfic i un altre d’adaptatiu, basat en l’evolució de la biologia i la cultura.
 3. Oferir un coneixement detallat dels diferents àmbits temàtics de l’antropologia social, cultural i biològica: processos econòmics, ecològics i evolutius, sistemes tecnològics i de gestió de recursos i del territori, sistemes de parentiu i relacions de gènere, sistemes polítics i jurídics; sistemes de creences, religió i rituals, i sistemes simbòlics i cognitius, valorant-ne l’aparició i el desenvolupament en el procés evolutiu i l’expressió com a formes adaptatives. Saber aplicar aquest coneixement a la comprensió i resolució de problemes socials, econòmics, tècnics i ecològics contemporanis.
 4. Donar la formació que permeti a l’estudiant reconèixer la importància del treball de camp empíric com a mètode primari per recollir dades i com a base per generar les teories antropològiques, bé en el camp de l’etnografia o bé en el de l’arqueologia dels orígens i l’evolució humanes.
 5. Proporcionar els coneixements i instruments ne-cessaris per a l’exercici professional de l’antropologia en els àmbits de l’arqueologia del quaternari, la posada en valor de jaciments arqueològics, mitjançant la museïtzació o la creació de centres d’interpretació, les relacions interculturals i la diversitat cultural, el patrimoni etnològic i arqueològic, el desenvolupament territorial i el paper del patrimoni i el turisme cultural, la cooperació internacional, la docència i la investigació bàsica i aplicada en l’àmbit sociosanitari, sociocultural, socioeducatiu i organitzatiu, així com la docència en ensenyaments secundaris i la docència i investigació universitària en tots els àmbits de l’antropologia.

Possibles àmbits laborals
Aquest títol capacita per exercir les activitats professionals següents:
 • Investigador o investigadora sociocultural
 • Tècnic o tècnica en diagnosi social i en planificació del territori
 • Tècnic o tècnica en intervenció social
 • Agent d’igualtat
 • Tècnic o tècnica d’acollida
 • Tècnic o tècnica en cooperació
 • Dinamitzador o dinamitzadora sociocultural
 • Tècnic o tècnica de gestió del patrimoni etnològic i cultural
 • Especialista en màrqueting social
 • Consultor o consultora de recursos humans
 • Professional de l’educació
 • Pèrit o pèrita judicial
 • Tècnic o tècnica en gestió de museus i parcs arqueològics
 • Tècnic o tècnica en gestió, documentació i catalogació del patrimoni arqueològic
 • Divulgador científic o divulgadora científica en el camp de l’evolució humana i la prehistòria i del patrimoni arqueològic
 • Tècnic o tècnica en gestió i programació d’intervencions arqueopaleontològiques (excavacions arqueològiques, estudis d’impacte mediambiental i patrimonial, etc.)
 • Tècnic o tècnica en producció i documentació
 • Avaluador o avaluadora de programes
 • Assessor o assessora

Pla d’estudis

Els alumnes cursaran 240 crèdits per a l’obtenció del títol de Grau. Totes les assignatures de la titulació s’ofereixen en la modalitat virtual seguint la metodologia de la UOC i utilitzant el campus virtual de la UOC. Algunes assignatures s’ofereixen també en modalitat semipresencial. Aquestes assignatures (indicades al llistat en cursiva) inclouen un total de 12 hores de classes presencials i tutories individualitzades també presencials que tindran lloc a la Facultat.REQUISITS D’ACCÉS

Alumnes provinents de batxillerat
 • Fase general de les PAU i, si s’escau, l’específica amb les matèries de modalitat adscrites a la branca d’arts i humanitats.
 • Alumnes provinents de cicles formatius de grau superior
 • Si s’escau, fase específica de les PAU amb les matèries de modalitat adscrites a la branca d’arts i humanitats.
Alumnes més grans de 25 anys
 • Prioritàriament les persones que superin les proves d’accés per a més grans de 25 anys amb les matèries adscrites a la branca d’arts i humanitats.

 

IDIOMES EN QUÈ S’IMPARTEIX: Català
CAMPUS:

 • Campus virtual UOC
 • Campus URV: campus Catalunya, Av. Catalunya, 35. 43002 Tarragona

 

INFORMACIÓ GRAU:


INFORMACIÓ DE BEQUES I AJUTS
La URV dóna informació sobre beques i ajuts per als estudiants de nou accés a la universitat, així com per a estudiants amb estudis universitaris iniciats.
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/beques_ajuts.html

PREINSCRIPCIÓ
Per accedir al primer curs de grau, s’ha de formalitzar la preinscripció universitària. En aquest enllaç trobareu tota la informació sobre terminis i requisits.
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/acces.html

 

 

  Share